കുമ്പനാട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും തൽസമയം….

0

കുമ്പനാട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും തൽസമയം….

“എല്ലാ ഭാഷയും സംസാരിക്കും ” തത്തയെ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഐപിസി യുടെ ഇലക്ഷന് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ്..

കുമ്പനാട് ടൗണിൽ നിന്നും വിളിച്ചു കൂവി വിലപേശുന്നതു കേട്ടു നോക്കൂ….

You might also like