നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

0

നരിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗം ഏലിയാമ്മ (88)നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഇളമ്പൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ കെ റെജിയുടെയും, ഒറ്റക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ കെ. ബെന്നിയുടെയും മാതാവും ആണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട് .

You might also like