നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മലയാളീ പെന്തെക്കോസ്തൽ ശുശ്രുഷക സമ്മേളനം മെയ് 9 മുതൽ

0

2-ാം മത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മലയാളീ പെന്തെക്കോസ്തൽ ശുശ്രുഷക സമ്മേളനം 2019 മെയ് 9 മുതൽ 11 വരെ Lakeview Camp & Retreat Center വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

You might also like