മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു.. ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലായ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഗാനം

0

മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു.. ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലായ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഗാനം ജെസ്സെൻ പി ജോസഫ് ആലപിക്കുന്നു

https://youtu.be/ZdgB-S-fbHI

You might also like