ആധാർ ഇ–കെവൈസി; വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉപയോക്താവിന് പിൻവലിക്കാം

0

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരിച്ചറിയലിനുള്ള ആധാർ ഇ–കെവൈസി (നോ യുവർ കസ്റ്റമർ) വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ നൽകുന്ന അനുമതി ഉപയോക്താവിന് ഏതു സമയത്തും പിൻവലിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനം. അനുമതി പിൻവലിച്ചാൽ ഏജൻസികൾ കെവൈസി വിവരം നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇക്കാര്യം ആധാർ ഉടമയെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഡേറ്റ നീക്കം ചെയ്ത കാര്യം ഉപയോക്താവിനു പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാകണമെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.

You might also like