ആമസോണിൽ ടെക്കികൾക്ക് ഈ വർഷം ഇരട്ടി ശമ്പളവർദ്ധനവ്

0

ടെക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ആമസോൺ (Amazon). അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ മികച്ച നിലയിൽ പ്രയോജനം നേടുന്നു. കമ്പനി അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ്, ടെക് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പുറത്തുവന്ന ഒരു മെമ്മോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് പരമാവധി അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 160,000 ഡോളർ ആണ്, എന്നാൽ ആമസോൺ ഇത് 350,000 ഡോളറായി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് മെമ്മോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വർധന ആമസോണിനെ വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച പ്രതിഭകളെ നിയമിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും അനുവദിക്കും. ശമ്പള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മികച്ച ആശയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് മെമ്മോയിൽ സൂചനകളില്ല.

You might also like