കുട്ടികളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മെയ് 8 ന്

0

ഡൽഹി: എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ ഒരുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മെയ് 8 ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 10 വരെ മീറ്റിംഗ് സൂമിലുടെ നടക്കും. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും. ആരാധനയ്ക്കും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രസംഗത്തിനും കുട്ടികൾ നേതൃത്വം നല്കും. പാസ്റ്റർ വി. ഒ. വർഗീസ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യസന്ദേശം നൽകും.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com