രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 1 ലക്ഷത്തിലധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ 2,427 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു

0

ദില്ലി: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1,00,636 പുതിയ # COVID19 കേസുകളും 1,74,399 ഡിസ്ചാർജുകളും 2427 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആകെ കേസുകൾ: 2,89,09,975

ആകെ ഡിസ്ചാർജുകൾ: 2,71,59,180

മരണസംഖ്യ: 3,49,186

സജീവ കേസുകൾ: 14,01,609

ആകെ വാക്സിനേഷൻ: 23,27,86,482

You might also like