രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 60,471 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 2,726 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു

0

 

 

ദില്ലി: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 60,471 പുതിയ COVID19 കേസുകൾ (75 ദിവസത്തിനുശേഷം ഏറ്റവും കുറവ്), 1,17,525 ഡിസ്ചാർജുകളും 2726 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആകെ കേസുകൾ: 2,95,70,881

ആകെ ഡിസ്ചാർജുകൾ: 2,82,80,472

മരണസംഖ്യ: 3,77,031

സജീവ കേസുകൾ: 9,13,378

ആകെ കുത്തിവയ്പ്പ്: 25,90,44,072

വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് 95.64 ശതമാനമായും, പ്രതിവാര പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുമാണ്, നിലവിൽ 4.39 ശതമാനമായി.
പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 3.45%, തുടർച്ചയായ 8 ദിവസത്തേക്ക് 5% ൽ താഴെ: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

You might also like