പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുകൾ നടത്തും: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

0

 

പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സംശയനിവാരണത്തിന് ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കരിയര് ഗൈഡന്സ് ആന്ഡ് കൗണ്സിലിംഗ് സെല് പ്രത്യേക കൗണ്സിലിംഗ് സെഷനുകള് നടത്തുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ – തൊഴില് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായുള്ള കരിയര് ഗൈഡന്സ് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

You might also like