സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, റോഡുകൾ എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ; കേരളത്തിനൊരു പിറന്നാൾ ‘ഭൂപടം’

0

തൃശൂർ ∙ സ്വന്തം നാടിന്റെ ഭൂപടവിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇനി ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നില്ല. ജനകീയ ഭൂപടമായ ‘മാപ് കേരള’യുടെ കന്നിപ്പതിപ്പ് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും മാപ് ഉപയോഗിക്ക‍ാം. തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ തയാറാക്കിയ മാപ്പിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ആശുപത്രികൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, റോഡുകൾ, കുളങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പ്, ടാക്സി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.

www.map.opendatakerala.org എന്ന വിലാസത്തിൽ ഡേറ്റ പോർട്ടലിന്റെ പ്രാഥമിക പതിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വിട്ടുപോയവയും പൊതുജനങ്ങൾക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നതാണു പ്രത്യേകത. സ്വതന്ത്ര ഭൂപട പദ്ധതിയായ ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ കേരള കമ്യൂണിറ്റിയാണു കഴി‍ഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ നിരന്തര ശ്രമഫലമായി ഭൂപട വിവരങ്ങൾ വരച്ചുചേർത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ 1200ലേറെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

You might also like