ഹിന്ദു ബാങ്ക്: സഹകരിക്കരുതെന്ന് സി.പി.എം

0

ദ്ദേസ്ഥാങ്ങ കേന്ദ്രീരിച്ച്ഹിന്ദു ബാങ്കുസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംഘ്​​രിവാ നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാ ലിസ് വിഭാഗം ന്വേണം രംഭിച്ചു. മിനിസ്ട്രി ഫ് കോറേറ്റിവ് യേഴ്സിനുകീഴി മ്പനി ക്ട് പ്രകാരം ജിസ്​​റ്റ ചെയ്ത നിധി ലിമിറ്റഡ് മ്പനിളുടെ വി ശ്രങ്ങളും ങ്ങളുംക്ഷേത്രങ്ങളും കേന്ദ്രീരിച്ച് 100 ളം മ്പനി ജിസ്​​റ്റ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​.

ഹിന്ദുവിന്റെ ണം ഹിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാത്തി നിക്ഷേപിച്ച്ഹിന്ദുത്തിപെട്ടരെ മാത്രം അംങ്ങളാക്കി ക്ക് മാത്രം വായ്പയും റ്റ് സാമ്പത്തി ഹാങ്ങളും കുയാണ് ക്ഷ്യം. തു​ സംന്ധിച്ച പ്രാമിക റിപ്പോട്ട് സ്യാന്വേ​ വിഭാഗം ഭ്യന്ത​ കുപ്പിന് കൈമാറി​. ബാങ്കുളുടെ ജിസ്ട്രേ ടി കോപിക്കുന്നതിന് .​സ്.​സ് ചുപ്പെടുത്തി വെങ്ങാന്നൂ സ്വദേശിയെ കേന്ദ്രീരിച്ചാണ് ന്വേണം പുരോമിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസംക്ഷ രിവാ, ഭാതീ ഹിന്ദു പ്രജാസംഘം തുങ്ങി സംളുടെനേതൃത്വത്തി ക്കുന്ന പ്രചാരണ പ്രത്തങ്ങളും നിരീക്ഷത്തിലാണ്.

മൂന്ന്ക്ടമാ, ഴ് അംങ്ങ, ഞ്ചുക്ഷം രൂയുടെ രി മൂനം ന്നിയുണ്ടെങ്കി നിധി ലിമിറ്റഡ് മ്പനി രംഭിക്കാം. മ്പനി രംഭിച്ച് രു ത്തികം ന്നെ വിശ്വാസിളാ 200 അംങ്ങളെചേക്കമെന്നാണ് ശാ ഴിയുള്ള നിദേശം. രോ പ്രദേത്തെയും ഹിന്ദുക്കളാ ച്ചക്കാരെയും ക്ഷ്യംവെക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംശ്രീ, ക്ഷശ്രീ അംങ്ങളെ ബാങ്കുമായി ന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേ വായ്പയും.​സ്.​സ്ണ്ടയിലുണ്ട്.

തേയം, കുടുംശ്രീയെ ക്കം സംഘ്​​രിവാ നോട്ടമിട്ടതോടെ ഹിന്ദു ബാങ്കിെൻറ പ്രത്തങ്ങളെസംസ്ഥാത്ത് പ്രതിരോധിക്കാ ന്നെയാണ് സി.​പി.​എം തീരുമാനം. സംസ്ഥാ മ്മിറ്റിയുടെ നിദേപ്രകാരംജില്ല സെക്രട്ടറിമാ ല്ലാ രി സെക്രട്ടറിമാക്കും ടിന്ത നിദേശം കി. ഹിന്ദു ബാങ്കുമായി ന്ധപ്പെട്ട പ്രത്തങ്ങളി പാട്ടിയുടെയോ ഹുസംളുടെയോ പ്രത്തരോ ണിളോ രു ത്തിലും രിക്കാനോ ഞ്ചിരാകാനോ പാടില്ലെന്നും പാട്ടിയുടെ ല്ലാ ങ്ങളിലും നിദേശംഗൗത്തോടെ മെന്നുമാണ് രി സെക്രട്ടറിമാക്കുള്ള ന്ദേശം. ഹിന്ദുവിന് മാത്രമായൊരു ബാങ്കുംവായ്പയും സാമ്പത്തി പുരോതിയും ക്ഷ്യം ച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങ നാടിനെ ക്കുമെന്നും ങ്ങളെ ഗീമായി ചേരിതിരിച്ച് രാഷ്​​ട്രീ ക്ഷ്യം കൈരിക്കാനുള്ള സംഘ്​​രിവാ നീക്കങ്ങക്കെതിരെ രിങ്ങളി പ്രത്യേ പ്രചാരണം രംഭിക്കമെന്നും നിദേമുണ്ട്.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com