മുൻ എ.ജി ജനറൽ സൂപ്രണ്ട് ജോർജ് ഒ വുഡ് (80) അക്കരെ നാട്ടിൽ

0

സ്പ്രിങ് ഫീൽഡ്/(യു.എസ്): അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് മുൻ ജനറൽ സൂപ്രണ്ട് ജോർജ് ഒലിവർ വുഡ് ജനുവരി 12 ന് കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. 80 വയസ്സായിരുന്നു.
അർബുദം ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
മിസോറി ആസ്ഥാനമായുള്ള യു.എസ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ 13 ജനറൽ സൂപ്രണ്ടുമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നാലാമത്തെ സഭാനേതാവായി 2017-ൽ വുഡ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്.

You might also like