റ്റി.പി.എം ബുധനൂർ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എൽഡർ ജെസ്റ്റിൻ അക്കരെ നാട്ടിൽ

0

തിരുവല്ല: ദി പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷൻ (തിരുവല്ല സെന്റർ) ബുധനൂർ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എൽഡർ ജെസ്റ്റിൻ ജിനലെറ്റ് രാജൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

You might also like