രാജ്യത്തിന്റെ വിടുതലിനായി 100 ദിന പ്രാർത്ഥനയും വചന ധ്യാനവും; ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസം

0

 

രാജ്യത്തിന്റെ വിടുതലിനായി 100 ദിന പ്രാർത്ഥനയും വചന ധ്യാനവും

Bheera Ministry was decided to conduct a
*100 days of Bible Study and Prayer* from _June 5, 2021._

We are praying for all the nations of the world and a prayer of preparation for the coming of Jesus Christ is also going on!

⏰Time schedule⏰

🔸Day
*11/06/2021* 7th day

⌛ 5:00am – 6:30am
Thanksgiving.
*Eva. Mathew Mathai.*

⌛ 7:00pm – 7:30pm
Bible Study :
*Pr. Mathew Kurian*
[Sub : *Bondages*]
Translation in Hindi :
*Sis. Sushma Daniel, Saudi*

⌛ 7:30pm – 8:15pm
Prayer

🙏 8.15 pm – 8.35pm
*Worship*
*Br. K J Sam & family.*

⌛ 8:35pm – 9:30pm
Message :
*Pr. Mathew Kurian*
Translation in Hindi :
*Sis. Sushuma Daniel Saudi*

https://us02web.zoom.us/j/83076011149?pwd=NzFzSEw3NU5Nd0NibUpwdkxqbTg5Zz09

*ID: 83086011149*
*Pw: 2021*

*Join and be blessed*🤝

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com