ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രാർത്ഥനക്ക്

0

 

 

പ്രിയ സഹോദരന്റെ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് തീരെ കുറഞ്ഞത് മൂലം ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഹോസ്പിറ്റിലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരന്റെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി ദൈവമക്കൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

You might also like