കെ.ഇ. എബ്രഹാം ഫൌണ്ടേഷൻ, പി.വൈ.പി.എ കോവിഡ് അതിജീവന പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി

0

കുമ്പനാട്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് പിവൈപിഎ നടപ്പിലാക്കുന്ന
കോവിഡ് അതിജീവന പദ്ധതിക്ക് കെ.ഇ. എബ്രഹാം ഫൌണ്ടേഷൻ 1,25,000 രൂപ സംഭാവന നൽകി. കോവിഡ് അതിജീവന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഐപിസി ജനറൽ പ്രസിഡന്റ്‌ റവ. ഡോ. ടി. വൽസൻ എബ്രഹാം പ്രഖ്യാപിച്ച വാഗ്ദാനം പ്രകാരം സംസ്ഥാന പിവൈപിഎ കോവിഡ്-19 പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച 25 ദൈവദാസന്മാർക്കാണ് സഹായം ലഭ്യമായത്.

ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം, കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസം, അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ, മിഷ്ണറി പ്രവർത്തകർ, ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന പിവൈപിഎയുടെ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

You might also like