സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 16 മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു

0

 

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 16 മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു

ഒമ്പത് ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.
#TrainServices | #CovidLockdown | #Kerala

You might also like