റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, ഇതുവരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 30000 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്തു

0

 

ദില്ലി: റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വീണ്ടും, ഇതുവരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 30000 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്തു.
#IndianRailway | #OxygenExpress | #CovidPandemic

You might also like