റഷ്യയിലേക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തുന്ന മലയാളി സംഘങ്ങൾ സജീവം; കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് റഷ്യ കോൺസുൽ

0

 

റഷ്യയിലേക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തുന്ന മലയാളി സംഘങ്ങൾ സജീവം. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ കരുതിയിരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ റഷ്യ കോൺസുൽ രതീഷ് സി നായരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നൂറിലധികം മലയാളികൾ റഷ്യയിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായി കുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

You might also like