സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പാസ്റ്റർ രതീഷ് ഏലപ്പാറയെന്ന സുവിശേഷകൻ ഒരു മാതൃകയാണ്

0 202

 

പാസ്റ്റർ രതീഷ് ഏലപ്പാറ..
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ ഈ സുവിശേഷകൻ ഒരു മാതൃകയാണ്.
സിവിൽ ഡിഫൻസ് എന്ന സർക്കാർ സന്നദ്ധ സേവന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഏക സുവിശേഷകനുമാണ്.
MPFT യുടെ അഭിമാനമായ Retheesh Elappara പാസ്റ്ററിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ !!

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com