കുവൈത്തിൽ തമ്പ് ക്യാമ്പിങ് സീസൺ തുടങ്ങി

0
കുവൈത്തിൽ നാലു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിങ് സീസണ് തുടക്കമായി. നവംബർ 15 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ശൈത്യകാല തമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സീസൺ. മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർണ്ണയിച്ചു നൽകിയ മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തമ്പുകൾ പണിയാൻ അനുമതിയുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥലം നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പ് ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ തമ്പുകൾ സജീവമായിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് നേടിയ പലരും ഇരുമ്പ് കുറ്റികൾ അടിച്ച് സ്ഥലം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പാസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ രാപാർക്കൽ അറബികളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
You might also like