കുട്ടികളിലെ കൊവാക്സിൻ പരീക്ഷണം; രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

0 144

 

കുട്ടികളിലെ കൊവാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പറ്റ്ന എയിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. 2നും 6നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് പരീക്ഷണം.

ജൂൺ മൂന്നിനാണ് 2 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കൊവാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 10 കുട്ടികളിൽ കൊവാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് പൊതുവായ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com