വിമോചനം 2019 ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ യാത്ര

0

ഗ്രേസ് ബൈബിൾ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജി എഫ് എഫ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിമോചനം 2019 ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്ര ഫെബ്രു 18 കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ചു മാർച് 5 നു തിരുവനന്തപുരത്തു സമാപിക്കും .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

Pr.Shiju PS സെക്രട്ടറി.
(Mob. +919747424022)

Pr.Godson ( President, Mob. + 91940013 0139, +918848471810)
, Pr. Jose Kalayapuram- ( Treasurer, Mob. +919497361483)

You might also like